آرشیو خبر

جستجو


نتیجه : 2

برگزاری سمینارهای تخصصی در حوزه نفت و گاز در کشور با مشارکت انجمن اسلامی دانشجویان بریتانیا

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

واحد علمی

1306

برگزاری سمینارهای تخصصی در حوزه نفت و گاز در کشور با مشارکت انجمن اسلامی دانشجویان بریتانیا /

برگزارى بازديد علمى در انگلستان و سمينار علمى در ايران

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

واحد علمی

1311

برگزارى بازديد علمى در انگلستان و سمينار علمى در ايران

نتیجه : 2